Resultados 1 al 6 de 6

Tema: Letras, Signos entre otros "ADORNOS" para el NICK

 1. #1
  zzZ
  Fecha de ingreso
  12 oct, 13
  Mensajes
  711
  Poder de reputación
  9

  Predeterminado Letras, Signos entre otros "ADORNOS" para el NICK

  Hola*

  Buenas a todo mundoxat, Hoy les vengo a traer estos Signos y Adornos para tu nick de cada dia. A Continuacion:

  Alt + 1
  Alt + 2 ☻
  Alt + 3
  Alt + 4
  Alt + 5
  Alt + 6
  Alt + 7 •
  Alt + 8 ◘
  Alt + 9 ○
  Alt + 10 ◙
  Alt + 11 ♂
  Alt + 12 ♀
  Alt + 13 ♪
  Alt + 14 ♫
  Alt + 15 ☼
  Alt + 16 ►
  Alt + 17 ◄
  Alt + 18 ↕
  Alt + 19 ‼
  Alt + 20 ¶
  Alt + 21 §
  Alt + 22 ▬
  Alt + 23 ↨
  Alt + 24 ↑
  Alt + 25 ↓
  Alt + 26 →
  Alt + 27 ←
  Alt + 28 ∟
  Alt + 29 ↔
  Alt + 30 ▲
  Alt + 31 ▼


  ♪ ♫ ■ □ ▬ ▲ ►
  ▼ ◄ ◊ ○ ● ◘ ◙ ◦ ☺ ☻
  ☼ ♀ ▪ ▫ ▬ ☻
  ☺ ◙ ◘ ▀ €
  ♂ ▒
  ๏ ๐ ๑ ๒
  ๓ ๔ ๕๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ Ẁ
  ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ạ ạ Ả ả Ấ
  ấ Ầ ầẨ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ
  ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ
  ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể
  ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ
  Æ ¢ ™ Ð ¹ º ç Þ ß ÿ æ â ã ¥ ¤ £ ¦ ©
  ª « ¬ *® ¯
  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô
  Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é
  ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā
  Ăă Ąą Ć ć ĉ Ċ ċ ő Œ œ Ŕ
  ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š
  š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ
  ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ
  Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
  Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ;
  ΄
  ₪ ₫ € ℅ l
  № ™ Ω e ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∂ ∆ ∏
  ∑ - / • v 8 ∫ ˜ ≠ = = □ ▪ ▫ ◊
  ● ◦
  fi fl ﬠ
  שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ אּ בּ גּ
  דּהּ וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ
  מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ
  תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ
  ﭙ ﭺﭻ ﭼ
  ﭽ ﮊ ﮋ
  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ
  ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
  ﴾ ﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ
  ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ
  ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ
  ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ
  ﺝ ﺞ ﺟ
  ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ
  ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ
  ﺱﺲ ﺳ ﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ
  ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ
  ﻂ ﻃ
  ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ
  ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ
  ﻖﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ
  ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ
  ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ
  ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ
  ﻺ ﻻ ﻼ
  لم
  ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ
  ِّ ْ % ٤ ٠ ١ ٢ ٣ ٥٦
  ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ `
  ヲ _ カ シ ニ ♠ ♣
  ◄ ▬ ☻ ▬ ► ♣ ♠
  Л п † ‡
  █ ▌
  ▐ ░░▒▓
  ▓▒░░ ░░░▒▓
  ▓▒░░░
  ░▒▓
  ▓▒░ ▓▒░ ░▒▓
  ░░
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
  ▄▀▄▀▄▀
  ═ ╬ ╦ ╩ ╦
  ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪
  ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜
  ⌠⌡│┌
  ┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼
  ╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║
  ╬ ╫ ╪ ╩
  ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟
  ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖
  ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═
  Star signs:
  ♈ – Aries
  ♉ – Taurus
  ♊ – Gemini
  ♋ – Cancer
  ♌ – Leo
  ♍ – Virgo
  ♎ – Libra
  ♏ – Scorpio
  ♐ – Sagitarius
  ♑ – Capricorn
  ♒ – Aquarius
  ♓ – Pisces
  Special face: ㋡
  Chess black :
  ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
  Chess White:
  ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙

  Hands pointing
  ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
  Crosses
  ☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠
  Flowers
  ❀ ✿ ❁ ✾
  Music facebook symbols
  ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯
  Stars and snowflake facebook symbols
  ╰☆╮✡ ۞ ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆
  Snowman

  Moon symbols
  ☾ ☽
  Weather
  ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽
  Poker black: ♦ ♣ ♠
  Poker White: ♡ ♢ ♤ ♧

  Miscellaneous
  ✈ ✂ ✄ ✓ ☮ ✌
  Phones
  ☎ ☏ ✆
  Religion & belief facebook symbols
  ☯ ✡ ☨ ✞ ✝ ☮ ☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ✌
  Risk radioactive and biological
  ☢ ☣
  Clocks
  ⌛ ⌚
  Writing Symbols
  ✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨

  Butterfly facebook symbol: Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
  Skull: ☠
  Dinner: ♨
  Decorative symbols: ๑ ۩ ۞
  Numeric:
  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
  Letters:
  ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ
  ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ ⓁⓇⓈⓏ
  Oriental symbols:
  ㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉

  頹 - 衙 - 浳 - 浤 - 搰 - ㍭ - 煤 - 洳 - 橱 - 橱 - 煪 - ㍱ - 煱 - 둻 - 睤 - ㌹ - 楤 - ぱ - - 椹 - ぱ - ㍵ - 畱 - 煵 - 田 - つ - 煵 - 엌 - 嫠 - 쯦 - 案 - 迎 - 是 - 從 - 事 - 網 - 頁 - 設 - 計 - 簡 - 大
  - Chinese Symbols: 畱
  - Special face: ㋡
  - Chess White: ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙
  - Poker White: ♡ ♢ ♤ ♧
  - New Writing: ✐✑✒ ⌨
  - New religion and beliefs: ☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ✌

  Group faces 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶
  Group faces 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙
  Group faces 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△●
  Face 1: ಠ_ಠ
  Face 2: ಥ_ಥ
  Face 3: ¯\(°_o)/¯
  Face 4: ب_ب
  Face 5: ◕ ‿ ◕
  Face 6: m(><)m
  Face 7: o(╥﹏╥)o
  Face 8: //(ㄒoㄒ)//
  Face 9: {{{(>_<)}}}
  Princess Leia StarWars: @[email protected] .. @[email protected] .. @>.<@
  Butterfly: εїз
  Fish to right: ><((((º>
  Fish to left: <º))))><

  Music Box: lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı
  Ipod:
  ╔═══╗ ♪
  ║███║ ♫
  ║ (●) ♫
  ╚═══╝♪♪

  ............(0 0)
  .---oOO-- (_)-----.
  ╔═════════════════╗
  ║ Type your message here!..║
  ╚═════════════════╝
  '----------------------oOO
  ........|__|__|
  .......... || ||
  ....... ooO Ooo
  *´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here

  •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
  ::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
  *: ' :') :::::::: your status message:::::::::::
  •.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*... *...*
  ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

  ๑ + ۩ + ۞ + ۩ + ๑ = ๑۩۞۩๑
  ๑۩۞۩๑ your status message!! ๑۩۞۩๑
  ๑ + ۩ + ๑ = ๑۩๑
  ๑۩๑ your status message!! ๑۩๑

  ► Others styles
  ▂ ▃ ▅ ▆ █ your status message █ ▆ ▅ ▃ ▂

  ★•.•´¯`•.•★your status message★•.•´¯`•.•★

  ..♩.¸¸♬´¯`♬.¸¸¤ your status message here o ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩..

  ¤♥¤Oº°‘¨☜♥☞¤your status message¤☜♥☞¨‘°ºO¤♥¤

  ♬ •♩ •.•´¯`•.•♭•♪ your status message e ♪ •♭•.•´¯`•.•♩ •♬

  »------(¯` your status message here ´¯)------»

  ¸.•'★¸.•'★*•~-.¸-(★your status message★)-,.-~*¸.•'★¸.•'★

  •(♥).•*´¨`*•♥•(★) your status message here (★)•♥•*´¨`*•.(♥)•

  O.o°<*)>>>=your status message=<<<(*>°o.O

  <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤ your status message here ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>>

  신◈기◈今天◈(★)your status message (★)◈동방◈기◈天

  -漫~*'¨¯¨'*•舞~ your status message o ~舞*'¨¯¨'*•~漫-

  •☆.•*´¨`*••♥ your status message ♥••*´¨`*•.☆•

  •♥•♥•♥•♥ ☜your status message☞ ♥•♥•♥•♥•♥•

  «-••.•´¯`•.••雪your status message雪••.•´¯`•.••-»

  ╰☆╮¤°.¸¸.•´¯`»® your status message ®«´¯`•.¸¸.°¤╰☆╮

  ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ your status message ☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥

  ●☆● ☆● ☆● ☆● your status message ●☆● ☆● ☆● ☆●

  ◢♂◣◥♀◤your status message◢♂◣◥♀◤

  ๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ your status message ۩๑ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑

  .•°¤*(¯`★´¯)*¤° your status message °¤*(¯`★´¯)*¤°

  ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.ஐ your status message ஐ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.

  (¯`•.ゃ _ゃ.• your status message •.ゃ_ゃ.•´¯)

  ¸.•♥•.¸¸.•♥•your status message•♥•.¸¸.•♥•.¸

  ஐ¤*¨¨*¤¨°o.O(your status message)O.o°¤*¨¨*¤εïз

  -~*'¨¯¨'*•~㊅your status message㊅~*'¨¯¨'*•~-

  ☆,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(★ your status message ★)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸☆

  ☜♥☞ º°”˜`”°º☜(your status message )☞ º°”˜`”°☜♥☞

  (¯`'•.¸(♥)¸.•'´¯)your status message(¯`'•.¸(♥)¸.•'´¯)

  (¯`•._)♣ ♤ ♥♠(your status message here )♣ ♤ ♥♠(¯`•._)

  ((((¯♀'•.¸(★) your status message (★)¸.•'♂ ´¯))))

  <º))))><.•´¯`•.(your status message )¸.•´¯`•.¸><((((º>

  ~²ººº~(your status message)~²ººº~

  ._|.<(+_+)>.|_.(your status message)._|.<(+_+)>.|_.

  • ••^v´¯`×)(your status message)(×´¯`v^•• •

  ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_(your status message)_)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸

  - - --^[(your status message)]^-- - -

  ••.•´¯`•.••(your status message) ••.•´¯`•.••

  `•.¸¸.•´´¯`••._.•(your status message)•.¸¸.•´´¯`••._.•

  (¯`•._)(your status message)(¯`•._)

  ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'( Type your status message )¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'

  (¯`•._.•[(your status message)]•._.•´¯)

  ¨°o.O(your status message)O.o°

  ×÷•.•´¯`•)»(your status message)«(•´¯`•.•÷×

  Oº°‘¨(your status message)¨‘°ºO

  ׺°”˜`”°º×(your status message)׺°”˜`”°º×

  .•´¯`•->(your status message)<-•´¯`•.
  .. |..<(+_(your status message)_+>..|..

  -•=»‡«=•-(your status message)-•=»‡«=•-

  •°o.O(your status message)O.o°•

  ––––•(-•(your status message)•-)•––––

  (¯`•¸•´¯)(your status message)(¯`•¸•´¯)

  ••¤(`×[¤(your status message)¤]×´)¤••

  »-(¯`v´¯)-»(your status message)»-(¯`v´¯)-»

  °l||l°(your status message)°l||l°

  •°¤*(¯`°(☺)((your status message))(☺)°´¯)*¤°•

  —¤÷(`[¤*(your status message)*¤]´)÷¤—

  ¸.´)(`•[(your status message)]•´)(` .¸

  •÷±‡±(your status message)±‡±÷

  +*¨^¨*+(your status message)+*¨^¨*+

  —(••÷[(your status message)]÷••)—

  •ï¡÷¡ï•(your status message)•ï¡÷¡ï•

  •!¦[•(your status message)•]¦!•

  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸( Type your status message)°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

  ,-*'^'~*-.,_,.-*~ your status message ~*-.,_,.-*~'^'*-,

  .•¯(_.•¯(_.•¯(_your status message)¯`•._)¯`•._)¯`•.

  ©º°°º©©º°°º© your status message ©º°°º©©º°°º©

  ¯`°º•¤.¸¯`°º•¤.¸¯`°º•¤.¸ (¯`v´¯) ¸.¤•º°´¯¸.¤•º°´¯¸.¤•º°
  .¤•º°´¯¸.¤•º°´¯¸.¤•º° your status message¯`°º•¤.¸¯`°º•¤.

  …………(¯`O´¯)
  …………*./ | \ .*
  …………..*♫*.
  ………, • '*♥* ' • ,
  ……. '*• ♫♫♫•*'
  ….. ' *, • '♫ ' • ,* '
  ….' * • ♫*♥*♫• * '
  … * , • Merry' • , * '
  …* ' •♫♫*♥*♫♫ • ' * '
  ' ' • Christmas . • ' ' '
  ' ' • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ' '
  …………..x♥x
  …………….

  |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |
  <('o'<) ^( '-' )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(' .' )> <('.'<) ^( '.' )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(' .' )>
  ✿◕ ‿ ◕✿ _ ❀◕ ‿ ◕❀ _❁◕ ‿ ◕❁ _✾◕ ‿ ◕✾

  ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

  ( ) ( )
  (* .*)
  (”__”)
  ::: (\_(\
  *: (=’ :’)
  •.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»
  (V)
  (. .)
  c(”)(”)
  (\_/)
  (°.°)
  c(”)(”)
  (\_/)
  (°.°)
  o( )o
  O_O
  (\__/)
  (>’.’<)
  (")_(")
  (> " " <)
  ( ='o'= )
  -(,,)-(,,)-
  (> " " <) (> " " <)
  ( ='o'= ) ( ='o'= )
  -(,,)-(,,)- (,,)-(,,)-...
  (> " " <) (> " " <) (> " " <)
  ( ='o'= ) ( ='o'= ) ( ='o'= )
  -(,,)-(,,)- -(,,)-(,,)--(,,)-(,,)-....
  █۞███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃
  ▂▄▅█████████▅▄▃▂
  I███████████████████].
  ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...
  ......(\_/)
  ......( '_')
  ..../""""""""""""\======░ ▒▓▓█D
  /"""""""""""""""""""""""\
  \[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_/

  _________
  ___/_________|===[]
  /""""""""""""""""""""""""""\
  \(@) (@) (@) (@) (@)/

  O/
  /▌
  /.\
  ████
  ╬╬
  ╬╬
  ╬╬\O
  ╬╬/▌
  ╬╬//
  ╬╬
  ╬╬
  ╬╬
  ╬╬\O
  ╬╬/▌
  ╬╬/.\
  █████
  ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
  ┌─┐ ─┐☮
  │▒│ /▒/
  │▒│/▒/
  │▒ /▒/─┬─┐
  │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘
  │▒┌──┘▒▒▒│
  └┐▒▒▒▒▒▒“”

  ─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█─
  ──██─███─███─██─██─██▄█───
  ──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█───
  ─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█

  █▄█ █ █▀█ █▄█ █▀█ █▀█
  █▀█ █ █▀▀ █▀█ █▄█ █▀▀

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░█▀▀ ░█▀█ ░█ ░█▀▀ ░░█▀▀ ░█▀█░█ ░█░░░░
  ░█▀▀ ░█▀▀ ░█ ░█ ░░░░█▀▀ ░█▀█░█ ░█ ░░░░
  ░▀▀▀ ░▀ ░░░▀ ░▀▀▀ ░░▀░░ ░▀░▀░▀ ░▀▀▀░░

  ▒▒▒▒▒▒▒▓
  ▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
  ▒▓▓▓▓▓▓░░░▓
  ▒▓░░░░▓░░░░▓
  ▓░░░░░░▓░▓░▓
  ▓░░░░░░▓░░░▓
  ▓░░▓░░░▓▓▓▓
  ▒▓░░░░▓▒▒▒▒▓
  ▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓
  ▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓
  ▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓
  ▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
  ▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
  ▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
  ▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  ▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓
  ▒▒▓▒▒▒▒▒▓

  ______██████████████
  -____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓ L ▓████
  -__██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  -__██████░░░░██░░██████
  ██░░░░████░░██░░░░░░░░██
  ██░░░░████░░░░██░░░░░░██
  -__████░░░░░░██████████
  -__██░░░░░░░░░░░░░██
  _____██░░░░░░░░░██
  -______██░░░░░░██
  -____██▓▓████▓▓▓█
  -_██▓▓▓▓▓▓████▓▓█
  ██▓▓▓▓▓▓███░░███░
  -__██░░░░░░███████
  -____██░░░░███████
  -______██████████
  -_____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  -_____█████████████

  ______██████████████
  -____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓ M ▓████
  -__██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  -__██████░░░░██░░██████
  ██░░░░████░░██░░░░░░░░██
  ██░░░░████░░░░██░░░░░░██
  -__████░░░░░░██████████
  -__██░░░░░░██░░░░░██
  _____██░░░░░░░░░██
  -______██░░░░░░██
  -____██▓▓████▓▓▓█
  -_██▓▓▓▓▓▓██████▓▓█
  ██▓▓▓▓▓▓███░░██████░
  -__██░░░░░░█████████
  -____██░░░░█████████
  -______████████████
  -_____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
  -_____█████████████
  ………………….…………………../::::/
  …………………………………..,-””¯””-,
  ……………………………….,~”……….\
  ……………………………,~”…………,..\
  ………...……………,-“………………....|
  …………….…….,-“……………………/..|
  ………….………/……………………..’...|
  ………………../…………………….…...|
  ………………./…………………..,„_„...|
  ………………/…………………,-,-~-,-~’,
  ……………../……………….,-“ ( . . o)_º)
  ……………./………………./ . . .“-~“ . . ¯¯¯¯¯””~-,
  ……………|………………..| . . . . . . . . . . . . . ,-~“~,
  ……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . /::::::::\
  ……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . |:::::::::l
  ……………|………………..\ . . . ._ . . . . . . . . “-,„„„-”
  …………...|..……………..”-, . .(..”~,------------~”
  …………….|._………………..”~,..”~-‘---,………………,--~~-,
  ………….,~” . ¯”~,……………….¯”~~-”,-\………….,-“-,”~, . .”-,
  ……….,-“….,~”,-~”\…..-‘.,„„„………………”-,……….| . . “-, ”-, .
  ………..\,,-“,~”……/…..,-“ . .”-,…………..’-,.”-,……..) . . . .”-,,-
  ………….’-,……..(,--,.,-“ . . . . |…………….”-,”-,,(“-~”-,””~~~”
  …………….¯”””¯,-“, .), . . . . ,-“……………….”-,\,.”..,-“
  ………………….’-, .”.,“-,_„„~”……………………”.”-,”
  …………………..”~”-,.\,…,--~~~-,………………,~’,
  …………………………¯”~/ . . . . . .)……………,”-~’,
  …………………….....…./ . . . . . . |--„„„„„„--,~””¯ . . .)
  ………………………….,-“ . . . . . .,-“………/ . . . . . . , .)
  …………………………( . . . . . ,. . , “)……”-, . . . . .) ,’-
  …………………………..”~-,„_ . .)_,|-“

  ______███_
  _____█▒░▒█
  ____█▒░█▓▓█____████
  ____█▒█▓▒▒▓█░██▒░▒█
  ..._____█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓█░▒█
  ____█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒█
  ___█▓▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█
  __█▓▒▒██▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▓█
  __█▓▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▓█
  __█▓▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▓█
  ___█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█
  ___█▓▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒▓█
  ____█▓▒▒███▒▒▒▒▓█
  _____█▓▒▒▒▒▒▒▓█
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶$´´´´´´oø¢1
  ´´´´´´´´´ø¶o´´´¶7´7¶¶711o¶1
  ´´´´´´´´¶ø´´´´´o$¶$ø´´1´´o¶
  ´´´´´´´¶ø¢ø$$$øø¢oo¢øø$¶¶$¶$
  ´´´´´´¶øø¢ø$ø¢oo¢oøø$ø¢oooo¶
  ´´´´´ø¢ø¶ø71o¶¶$¶¶$o1oø¶øooø¶
  ´´´´¶$o´´´´´´´11´´´´´´´´¶ø¢o$¶
  ´´´øo$¶¶7¶¶´´´´´´´´´´´1´´7ø¢¢¶¶1
  ø¶¶$¶¶¶¶¶¶$¢ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶o71$$øoø¶¶ø
  ¶$o¶¶¶¶øo¢øo7$¶øøø¶ø¢¢øøøø¢o$¶¶¶$
  ´¶$7¶ø7øø´øø¶¢177o¢¶¶´oø¢¢øøø¶ø´
  ´´øøoø¶1´o$¶o¢øø¢ø¶7´1ø¢¢øø$¶´
  ´´´$¶¶´´$¶¶ooo¢¢ø¶´´o¶øøø¢$¶
  ´´¶¶¶´´$$¶o¢¢¢¢ø¶´´¢¶¢øø¢ø¶´
  ´¶¶¶´´$ø¶oo¢¢¢ø¶7´o¶øø$¢ø¶1
  ¢¶¶1´$ø¶oo¢¢¢ø¶7´´ø¢¶oø¶o1
  ¶$¶´´¶ø$oooooø¶´´ø$o¶o¢¶¶
  ¶ø¢´´¶¢¢¢øøøø¶7´´¶¢ø$¢¶¶
  ¶ø¶´´$¢¢¢¢øø¶7´´ø$o¶$¶¶
  ¶¶ø´´ø¢¢¢¢¢ø7´´1¶¶¶¶ø´
  ´¶¶ø´¢¢¢¢¢øø¢´¢¶¶¢´
  ´´¶¶¶øø¢¢¢¢ø$¶¶¶
  ´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶

  ____________?§$$$$$$$§§?_
  ___________§$$$$$$$$$$$$§?
  ___________??§§§$$$$§$$$$§?
  _____________?____§?§§$§$$§?
  ______________?___?_?§$$$$$$§
  ________________?????§$$§$$§?
  ___????§?__________??§$$$$$§§?
  __?§$$$$?_??______§§§$§§§§§$$§ ?
  ___?§$$$§????_____?§$$$J§§§§§§ $$§?
  ____?$$§?________§$$$$h§$§§§§§ §$§
  _____§$§§3_______$$$§§§§§§§§$§ $$§
  ______§$$§§$____$$§§§$§§§§§$§§ $$§
  _______§$$$$$$$$$$§$§§§$$$$§§§ $$§
  ________?§§§§$$$$$$§§§§§§$§§§§ $$?
  ___________$$$§$$$§§§§§§§§§§§$ $§
  ________________?§$$§§$§§$§§§§ §?
  __________________§$$$§§$§§§§$ §?
  _________________?§$$§§§§§§§§$ §?
  _______________?§$$§§$$::::§§$ $$§
  ______________§$$$§§§§§:::§$§§ $$?
  ____________?§$$$$$$$$:::§§§§$ $$?
  __________?§$$$$$$§§:::§$§$$$$ §?
  ________?§$$$$$$§:::§§$§$$$$$§
  _______§$$$$$$§:::§$$$$$$§?
  _____?$$$$$§:::$$$$$§?
  ___?§$$$$§:::$$$§??
  _?§$$$$§§§§$$$$§?
  §$$$$§§§§$$§?
  §$$§§§§§$§
  ?$$§§§$§§§§?
  ?§$§§§§§§§$$§
  _§$§§§$§§§§$§?
  _?$§§§$$§§§§§§?
  _?§$§§$§§§§§$$$§
  __?§§§$§$$§§§$$$§
  __?§$§$$$$§§?§§§?__??
  ___?$$$$$§_______?§$$$?
  ____?????____?§§§??§$$§
  ____________?$$$§_?§?
  ___________?$$$§§§$§
  __________?§$$§??$§?
  .
  ____________#####
  _____________####
  _____________###
  _____________###
  _____________###
  _____________###
  _____________###
  _____________###
  _____________###__##
  _____________###__#__#
  _____________###___#__#
  _____________###___#___#
  _____________###___#____#
  _______##____###__#____#
  ______#__#__######____#
  ______#___##_____#____###
  _______#____#####____##
  ________#___________####
  _________#_________###
  _________##_______###
  ________##_________###
  _______##___________###
  ______##______##_____##
  _____##_____#_____#___##
  _____##______####_____##
  _____###________________##
  ______##_______________###
  _______###____________###
  _________####________###
  ___________#########
  ................ (_)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ...............(___)
  ./\_____/\__/----\__/\_____/\
  .\_____\_°_¤ ---- ¤_°_/____/
  .............\ __°__ /
  ..............|\_°_/|
  ..............[|\_/|]
  ..............[|[¤]|]
  ..............[|;¤;|]
  ..............[;;¤;;]
  .............;[|;¤]|]\
  ............;;[|;¤]|]-\
  ...........;;;[|[o]|]--\
  ..........;;;;[|[o]|]---\
  .........;;;;;[|[o]|]|---|
  .........;;;;;[|[o]|]|---|
  ..........;;;;[|[o]|/---/
  ...........;;;[|[o]/---/
  ............;;[|[]/---/
  .............;[|[/---/
  ..............[|/---/
  .............../---/
  ............../---/|]
  ............./---/]|];
  ............/---/#]|];;
  ...........|---|[#]|];;;
  ...........|---|[#]|];;;
  ............\--|[#]|];;
  .............\-|[#]|];
  ..............\|[#]|]
  ...............\\#//
  .................\/

  _____________8__88_____8
  ____________88_8__8_____8
  ___________888_____88___88888
  __________8888______88_8____88
  _________8888_______88______8_8
  _________8888_______88______8_8
  _________8888_______8_______8
  _________8888_____8_______8
  __________88888____8______8
  ___________8888888______8
  __888_________88888_8
  8888888________88_____
  _8888888_______8_____
  __888888_______88_____
  ___88_____8_____8_____
  ____8______8____8_____8_88
  _______8888_8__88_8_88888
  _____888888_8_88__8888888
  ____8888888__88______88888
  ____88888_____8_________888
  ____88_________8__________8
  _____8_________8_____
  _______________8_____
  ____________8_8_____
  _____________88_8_____
  ______________88_____
  ______________8_____
  ______________$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$
  ____________$$$$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$
  _____$$$$$$_____$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$
  ___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$
  ____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$
  ______$$$__$$__$$$______________$$$$
  ___________$$____$_______________$
  ____________$$____$______________$
  _____________$$___$$$__________$$
  _______________$$$_$$$$$$_$$$$$
  ________________$$____$$_$$$$$
  _______________$$$$$___$$$$$$$$$$
  _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
  _______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
  ______________$$$__$___$$$______$$$$
  ______________$$$_$__________$$_$$$$
  ______________$$$$$_________$$$$_$_$
  _______________$$$$__________$$$__$$
  _____$$$$_________$________________$
  ___$$$___$$______$$$_____________$$
  __$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
  _$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
  _$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
  _$$_____$___$___$$$$____$____$$
  __$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
  __$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
  ___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
  ____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
  _____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
  ______$$____$__$$$____$__________________$
  _______$____$__$_______$$______________$$
  _______$$$$_$$$_________$$$$$$$__$$$$$$
  __________$$$_________________$$$$$
  ------♥♥-----
  ----♥♥-♥♥----
  ---♥♥---♥♥---
  ---♥♥---♥♥---
  ---♥♥---♥♥---
  ----♥♥-♥♥----
  -----♥♥♥-----
  ----♥♥-♥♥----
  ---♥♥---♥♥---
  --♥♥-----♥♥--

  _________________s$$$s
  ________________s$$$$$s
  ______________s$$$$$$$$
  _________s$$$$$$$??????
  _______s$$$$$$$$s??????_____®j
  _______$$$$????????????____$
  _______$$$s????????????___$__ $®
  ______s$$??????????????__$__ $
  ___s$$$$s??????????????_$__$
  ___$$$$????????????????$$$$
  ___s$$$??????????????$$$$$
  _____$$??????????$$$$$$
  _____...$$$s??????$$$$s
  __s$$$$$$????$$$$s
  s$$$$$$??__$$$$s
  $$$$$$??___$$s
  _________$
  ________$_$
  _______$_$
  ______$__$
  _____$___$
  ____$____$
  ___$

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$
  ,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,$$$$$$$,,,,,,,$$$$,,,,$$$$$$$$
  ,,,$$$$$$,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,$$$$$$$
  ,,$$$$$$,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$
  ,,$$$$$$,,,,,,,,,,,$$$$
  ,,$$$$$$,,,,,,,,,,,$$$$
  ,,,$$$$$$,,,,,,,,,,$$$$
  ,,,,$$$$$$$$,,,,,,$$$$
  ,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,,$$$$$$
  $$$$$$$,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$$
  ,$$$$$$,,,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,,,$$$$$$$
  ,,$$$$$$$,,,,,,,,,,$$$$,,,,,,,,$$$$$$$$
  ,,,$$$$$$$$,,,,,,,$$$$,,,,,,$$$$$$$$
  ,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$

  __________________** _____________
  __________**_____*__*____________
  _________*___*___*__*_______******
  __________*___*__*________**::::::::**
  ______________*__*_______**::::::::::**
  _______________*__*_____**:::::::::::**
  ________________*__*___*:::::::::::::**
  _________________*_*__*::::::::::::::**
  _____**********____##*:::...:::::::::**
  ___**:::::::::::::::::::* ^^*::::****::::**
  __**::::::::::::::::::::*^^^**:::::::::::::**
  ___**::::::::::::::::::::::*^^^*:::::::::::::**
  _____**:::::::::::**::::::**^^*:::::::::::**
  __________****:::::::::::::*^*********
  ____________**:::::::::::**
  ___________**::::::::**
  ____________******
  ▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
  (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
  _(▒)(▒)___██____████████
  _________██____███▒▒▄▒▒....
  __________██____█▒▒▒▒▒▒...
  ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
  ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
  __________ __██____▒▒______(▒(▒)
  _____________██__▓▓▒▓_______█
  ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
  _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
  (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
  _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
  ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
  __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
  _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
  ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
  ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
  ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
  ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
  ________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
  ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
  _______________▓▓_▓▓
  _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
  (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
  _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
  _______________▓▓_▓▓
  _______________▓▓▓▓
  _______________▓▓▓
  ______█████████
  ________██____██
  ______█☼█____██
  ______█_______██
  ______________█☼█
  ______________██__█▄

  _________$$____________$$
  ______$$$__$_$$____$$_$__$$$
  _____$__$__$$__$__$__$$__$__
  _____$__$$$_$__$$$$__$_$$$_$$
  ____$$$$_____$$$__$$$_____$$$$
  ___$__$________$__$________$__$
  ___$__$_________$$_________$__$
  ____$$__________$$__________$$$
  ___$__$_____$$$$__$$$$_____$__$
  ___$__$____$$$$$$$$$$$$____$__$
  ____$$$$____$$$$$$$$$$____$$$$
  _____$__$____$$$$$$$$____$__$
  _____$__$_____$$$$$$_____$__$
  ______$$$$_____$$$$_____$$$$
  _______$__$_____$$_____$__$
  _______$__$$$________$$$__$
  ________$$$__$______$__$$$
  __________$__$$$__$$$__$
  ____$$$$$__$$$__$$__$$$_$$$$
  ___$_____$__$__$$__$__$_____$
  ___$______$__$$__$$__$______$
  ___$_______$__$__$__$_______$
  ___$________$_$$$$_$________$
  ____$________$____$________$
  ___$_________$____$_________$
  _$$_$________$____$________$_$$
  $__$_________$$$$$$_________$__$
  $__$___$$$$$$_$__$_$$$$$$___$__$
  $___$_$____$_$$__$$_$____$_$___$
  _$__$$____$_$_$__$_$_$____$$__$
  __$__$$$$$ $__$__$__$_$$$$$__$
  ___$______$___$__$___$______$
  ___$_____$____$__$____$_____$
  ____$___$_____$__$_____$___$
  _____$$$______$$$$______$$

  ________________s$$$s_________________________
  ________________s$$$$$s________________________
  ______________s$$$$$$$$_______________________
  _________s$$$$$$$??????________________________
  _______s$$$$$$$$s??????_____®j_________________
  _______$$$$????????????____$____________________
  _______$$$s????????????___$__ $®__εїз_Ƹ̴Ӂ̴Ʒ_εїз_____
  ______s$$??????????????__$__ $___________________
  ___s$$$$s??????????????_$__$_____________________
  ___$$$$????????????????$$$$______________________
  ___s$$$??????????????$$$$$_______________________
  _____$$??????????$$$$$$____________εїз_Ƹ̴Ӂ̴Ʒ_εїз__ _
  _____...$$$s??????$$$$s__________________________
  __s$$$$$$????$$$$s_____________________________
  s$$$$$$??__$$$$s_____εїз_Ƹ̴Ӂ̴Ʒ_εїз________________
  $$$$$$??___$$s_________________________________
  _________$__________________________εїз_Ƹ̴Ӂ̴Ʒ_εїз_
  ________$_$___________________________________
  _______$_$__________________** ________________
  ______$__$__________**_____*__*_______________
  _____$___$_________*__*___*__*_______******__
  ____$____$__________*__*__*________**::::::::**_
  ___$___________________*__*_______**::::::::::**_
  ________________________*__*_____**:::::::::::**_
  _________________________*__*___*:::::::::::::**__
  __________________________*_*__*::::::::::::::**__
  ______________**********__##*:::...:::::::::**___
  ___________**:::::::::::::::::::*^^*::::****::::** ___
  __________**::::::::::::::::::::*^^^**:::::::::::: :**__
  __________**::::::::::::::::::::::*^^^*::::::::::: ::**__
  ____________**:::::::::::**::::::**^^*:::::::::::* *___
  ______________****:::::::::::::::*^^^********____
  _________________**:::::::::::**_^^^**___________
  __________________**::::::::**___^^_____________
  ____________________*****_____________________
  __$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$______
  ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$_______
  ____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$_______
  ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$________
  ____$$$$$$$$$$$$$$,, '._,'_$$$$$$$$$$$$$_________
  [email protected]:,$$$ $$$$$$$$$$$________
  ______***[email protected]@$$$$$$$$$$$****________
  __________,,,__*[email protected]$$$$$$,,,,,,_____________
  _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,________
  ____*$$$$$$$$$$$$$*[email protected]@_*$$$$$$$$$$$$$________
  ___,,*[email protected]__*$$$$$$$$$$$$$..______
  _$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,____
  *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___'*___
  ______,,$*$,$$**'___________'***$$***,,__________
  ____,,**__ '_.*__________________*______________
  __$____$$$$$$$___$_______________$____$$$$$$_$$
  ____$_________$$$$__$_____________$_$$_$$$$$__$
  _____$___$$__$$$$$$$__$$__________$$$$$__$$$__$
  ______$___$$$$$$$$$$$$__$________$$__$$$__$__$$
  ________$__$$$$$$$$$_$$$_$_______$____$_$$$__$
  _________$$__$$$$$$$$___$________$_$$$$$_$$_$$
  ___________$___$$$$$$$$$_$$______$__$$$_$$$_$
  _____________$$___$$$$$$$$$$$____$___$$_$$_$
  ________________$$$$______$_$_$_________$_$
  ____________________$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$
  __________________________$$$_$$$_$$$_$$$
  _____________________$$$$$$$____$__$$$$
  ______________$$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$_$
  ___________$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$__$
  _________$$_$$$$$$$$_$__________$$$$$$__$
  _________$$_$$$$$$$$__$__________$$$$$__$
  ________$$__$$$$$$$$$$$____________$$$_$$$
  _______$________$$$_________________$$_$$$
  ______$$$$$$___________________________$$$
  ______$_____$$$$_____________$$$$$$$$$$__$
  ______$$__$$$$__$$$$$____$$$$$$__$$$$$$__$
  _______$$___$$$$$__$$$$$$$____$$$$$$$$$$_$
  ________$$$____$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$_$
  __________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
  _____________$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$__$
  ________________$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$___$
  ___________________$_$$$___$__$$$_____$$
  __________________$_$$__$$$$__$___$$$$__
  _________________$$$$$$$____$$$$$$______
  _____________$$$_$$$$$$$$____$______$$$$
  _____________$_$$$$$_$$$$______$$$$$$$$_
  _____________$$$$$$$$$$$$___$$$$$_______
  __________________ ##
  _________________###*
  ______________.*#####
  _____________*######
  ___________*#######
  __________*########.
  _________*#########.
  _________*#######*##*
  ________*#########*###
  _______*##########*__*##
  _____*###########_____*
  ____############
  ___*##*#########
  ___*_____########
  __________#######
  ___________*######
  ____________*#####*
  ______________*####*
  ________________*####
  __________________*##*
  ____________________*##
  _____________________*##.
  ____________________.#####.
  _________________.##########
  ________________.####*__*####

  [email protected]@@@@@
  [email protected][email protected][email protected]@@@@@
  [email protected][email protected][email protected][email protected]
  [email protected][email protected]@@[email protected]
  [email protected][email protected]
  [email protected][email protected]@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@@[email protected]@@@@@@[email protected]
  [email protected][email protected]@@@@@@[email protected]
  [email protected][email protected]@@@@@@@[email protected]
  [email protected][email protected]@@@@@@@[email protected]
  [email protected][email protected]@@@@@@[email protected]
  [email protected][email protected]@@@@[email protected]
  [email protected]@@@@[email protected]
  [email protected]@[email protected]
  [email protected][email protected]@[email protected]
  [email protected][email protected]@[email protected]@@@@@@
  [email protected][email protected]@
  [email protected]@@@[email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected][email protected]@@
  [email protected]@@@[email protected][email protected][email protected]
  [email protected][email protected]@@[email protected]@
  [email protected]@@[email protected][email protected]@
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
  ´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
  ´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
  ¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
  ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
  ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
  ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
  ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
  ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
  ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
  ´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
  ´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
  ´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
  ´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*

  ___________________________00_____0___00000000
  __________________________00_______000_______00
  __________________________0_________0_________0
  _________________________0_____000_0000_______00
  _______0000000_______00000____0___0_____000000000
  ______0_______0000000____0____0__0_______000_____0
  _____0___________________0_____000________0_0____0
  _____0___________________00_____00_______0__0____0
  ____00_____________________00000__0000000000____0
  ____00_________________________________0_______000
  _____0__________________________________0000000___ 0
  _____00___________________________________________ _0
  _____00___________________________________________ _00
  _____0____________________________________________ __0
  ____00____________________________________________ __0000
  ____0_____________________________________________ __0
  ____0_____________________________________00______ ___0
  ____00___________________________________0000_____ __000
  ____00__________00________________________00______ __0
  _____0_________0000_______________________________ __0
  _____0000_______00____________000_________________ 00000
  ___0000______________________0___0________________ _0
  _______0______________________000_________________ 0
  _______000______________________________________00 000
  _____00_00____________________________________000_ ___00
  __________000_____________________________0000____ _____0
  _________00_0000____________________000000________ _____0
  _______00_______00000000000000000000__0__0________ _____0
  ______________00_____0_____0__________0___0_______ ____00
  _____________0________0_____0________00____0______ ___00
  ___________0__________0______00000000_______0_____ _00
  __________0___________0_____________________00___0 00
  _________0____________0______________________0000

  _________00000000000___________000000000000_______ _
  ______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
  ____0000000_____________000______________00000____ _
  ___0000000_______________0_________________0000___ _
  __000000____________________________________0000__ _
  __00000_____________________________________ 0000__
  _00000______________________________________00000_ _
  _00000_____________________________________000000_ _
  __000000_________________________________0000000__ _
  ___0000000______________________________0000000___ _
  _____000000____________________________000000_____ _
  _______000000________________________000000_______ _
  __________00000_____________________0000__________ _
  _____________0000_________________0000____________ _
  _______________0000_____________000_______________ _
  _________________000_________000__________________ _
  _________________ __000_____00_____________________
  ______________________00__00______________________ _
  ……[email protected]*@*
  …[email protected]*……[email protected]* …………………………@*
  [email protected]*……………@* ………………@*……[email protected]*
  [email protected]*………………[email protected]*………[email protected]*……………[email protected]*
  @*…………………[email protected]*…@*…………………[email protected]*
  @*………………………*……………………[email protected]*
  [email protected]*……………………………………………[email protected]*
  [email protected]*………………………………………[email protected]*
  …[email protected]*…………………………………[email protected]*
  ……[email protected]*…………………………[email protected]*
  ………[email protected]*……………………@*
  ……………[email protected]*…………[email protected]*
  ………………[email protected]*……@*
  ………………….*[email protected]*
  ……………………@
  ……………………*
  ……………………@
  ……………………*
  ……..*………*
  …..*……………*
  …*………………..*
  ..*………………….*
  .*……………………*………*….*
  *…………………….*…*…………..*
  .*…………………….*……………….*
  ..*…………………….*…………….*
  …*…………………………………*
  …..*…………………………….*
  ……..*………………………*
  ………..*………………….*
  ……………*……………*
  ………………*……….*
  …………………*…..*
  ………………….*..*
  ……………………*
  ……………………*
  …………………..*
  ……………………*
  ……………………..*
  ………………………..*
  …………………………..*
  ……………………………*
  ………………………….*
  ……………………….*
  ………………………*
  …………………….*

  ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
  ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ´´´´´´´´´´´´¶¶

  ……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
  …………..)……–…….–….(………..
  …………./……(o…_…o)….\\……….
  ………….\\………(..0..)……./……….
  ……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
  ……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\\…..
  …….\\__))……….’#'……… ((__/…..

  __xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
  _xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  _______xxxxxxxxxxxxxxxxx
  ________xxxxxxxxxxxx
  __________xxxxxxxxx
  ____________xxxxx
  _____________xxx
  _____________xx
  _____________*
  ___________________________________$$$$$$$$$
  ___________________________________$$$___$
  ___________________________$$$____$$$$
  _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
  ________________$$$$__$$$$_________________$$$
  _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
  __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
  _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
  ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
  __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
  __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$$
  ____$$$$$$$$$$$____$$$$
  ____$$$$$__$$$$$___$$$
  ____$$$$$___$$$$$$
  ____$$$$$____$$$
  _____$$$$
  _____$$$$
  _____$$$$
  ________´$$$$`_____________________________,,,_
  _______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
  ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
  _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
  __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
  ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
  ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
  ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
  _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
  _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_

  _______________+88
  _______________+880
  _______________++880
  _______________++880
  ________________+880
  ________________+8880
  ________________++880
  ________________++888_____+++88
  ________________++8888__+++8880++88
  ________________+++8888+++8880++8888
  _________________++888++8888+++888888++8888
  _________________++88++8888++8888888++888888
  _________________++++++888888888888888888_+88
  __________________++++++88888888888888888_++8
  __________________++++++++000888888888888+88
  ___________________+++++++000088888888888_88
  ____________________+++++++00088888888888
  _____________________+++++++088888888888
  _____________________+++++++088888888888
  ______________________+++++++8888888888
  ______________________+++++++0088888888
  ______________________++++++0088888888
  ______________________++++++00888888l

  __$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$,, '._,'_$$$$$$$$$$$$$
  [email protected]:,$$$ $$$$$$$$$$$
  ______***[email protected]@$$$$$$$$$$$****
  __________,,,__*[email protected]$$$$$$,,,,,,
  _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
  ____*$$$$$$$$$$$$$*[email protected]@_*$$$$$$$$$$$$$
  ___,,*[email protected]__*$$$$$$$$$$$$$..
  _$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,
  *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___'*
  ______,,$*$,$$**'___________'***$$***,,


  Listo, Este post es con la finalidad de ayudar a los usuarios con sus adornos para el nick, y se lo hagan a su preferencia<3

  Si te gusto solo dale reputacion<3 te lo agradeceria

 2. #2
  -251546827-
  Avatar de Cami
  Fecha de ingreso
  09 may, 10
  Ubicación
  Stgo,Chile
  Mensajes
  1,478
  Poder de reputación
  16

  Red face

  Hola Helfen;

  Se agradece que tengas esa efusión por aportar en este foro. Gracias por el Post, los Códigos ASCII en ocasiones son muy útiles.

  - Te dejo reputación para que te motives más y así traigas nuevos post a esta comunidad.

  Saludos Cordiales
  .  ¡TÓCAME!
 3. #3
  Me Vale lo que digan* Avatar de QTISC
  Fecha de ingreso
  22 jul, 13
  Ubicación
  Perú
  Mensajes
  731
  Poder de reputación
  8

  Predeterminado

  Buenas helfen*

  Interesantes signos, se les puede dar muchos usos, como para el nombre o otras cosas que les quieras agregar algo con mas estilo, gracias por compartirlos*

  Suerte ;3 ;D
  >>>>>>>Taller de DibujosOsu!<<<<<<<

 4. #4
  Asistente XAT Avatar de AngelVip
  Fecha de ingreso
  29 sep, 14
  Ubicación
  Peru-Lima
  Mensajes
  45
  Poder de reputación
  0

  Predeterminado

  BUENAS BROTHER MUY BUEN APORTE SIGUE ASI FELICIDADES GRACIAS NOS SERVIRA DE MUCHO !
  █║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
  τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs™
  cσρчяιgнτ-Angel © 2014

 5. #5
  wide awake ♪ Avatar de Ckoni
  Fecha de ingreso
  30 jul, 13
  Ubicación
  chile
  Mensajes
  261
  Poder de reputación
  7

  Predeterminado

  muy buen aporte les es de utilidad a todos para crear sus nick o decorarlos sigue así

 6. #6
  https://xat.com/mundoxat
  Fecha de ingreso
  04 may, 12
  Ubicación
  chile
  Mensajes
  617
  Poder de reputación
  11

  Predeterminado

  esta muy bueno el post hel, grasias por tu aporte

¿Te ha sido útil este articulo? Compártelo!

¿Te ha sido útil este articulo? Compártelo!

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •