PDA

Ver la versión completa : Varios Tipos De LetrasFelix200
07/12/2011, 10:37
Hola Amigos De Xat, Hoy Les Vengo A Traer Varias Letras Para El Nick! espero que lo disfruten!!


๖̶̶̶ۣۜA ๖̶̶̶ۣۜB ๖̶̶̶ۣۜC ๖̶̶̶ۣۜD ๖̶̶̶ۣۜE ๖̶̶̶ۣۜF ๖̶̶̶ۣۜG ๖̶̶̶ۣۜH ๖̶̶̶ۣۜI ๖̶̶̶ۣۜJ ๖̶̶̶ۣۜK ๖̶̶̶ۣۜL ๖̶̶̶ۣۜM ๖̶̶̶ۣۜN ๖̶̶̶ۣۜÑ ๖̶̶̶ۣۜO ๖̶̶̶ۣۜP ๖̶̶̶ۣۜQ ๖̶̶̶ۣۜR ๖̶̶̶ۣۜS ๖̶̶̶ۣۜT ๖̶̶̶ۣۜU ๖̶̶̶ۣۜV ๖̶̶̶ۣۜW ๖̶̶̶ۣۜX ๖̶̶̶ۣۜY ๖̶̶̶ۣۜZ
๖ۣۜẶ ๖ۣۜḆ ๖ۣۜḈ ๖ۣۜḊ ๖ۣۜḜ ๖ۣۜḞ ๖ۣۜḠ ๖ۣۜḦ ๖ۣۜḮ ๖ۣۜĴ ๖ۣۜḲ ๖ۣۜḺ ๖ۣۜṂ ๖ۣۜṈ ๖ۣۜṎ ๖ۣۜṖ ๖ۣۜQ ๖ۣۜṜ ๖ۣۜṨ ๖ۣۜṬ ๖ۣۜṲ ๖ۣۜṾ ๖ۣۜẈ ๖ۣۜẌ ๖ۣۜỴ ๖ۣۜẐ

»Ḁۣۜ๖ »Ḇۣۜ๖ »Ḉۣۜ๖ »Ḋۣۜ๖ »Ḝۣۜ๖ »Ḟۣۜ๖ »Ḡۣۜ๖ »Ḧۣۜ๖ »Ḯۣۜ๖ »Ĵۣۜ๖ »Ḳۣۜ๖ »Ḻۣۜ๖ »Ṃۣۜ๖ »Ṉۣۜ๖ »Ṏۣۜ๖ »Ṗۣۜ๖ »Qۣۜ๖ »Ṝۣۜ๖ »Ṭۣۜ๖ »Ṳۣۜ๖ »Ṿۣۜ๖ »Ẉۣۜ๖ »Ẍۣۜ๖ »Ỵۣۜ๖ »Ẑۣۜ๖

۰۪۫Ḁ ۰۪۫Ḇ ۰۪۫Ḉ۰۪۫Ḋ ۰۪۫Ḝ۰۪۫Ḟ ۰۪۫Ḡ۰۪۫Ḧ ۰۪۫Ḯ۰۪۫Ĵ ۰۪۫Ḳ۰۪۫Ḻ ۰۪۫Ṃ۰۪۫Ṉ ۰۪۫Ṏ۰۪۫Ṗ ۰۪۫Q۰۪۫Ṝ ۰۪۫Ṩ۰۪۫Ṭ ۰۪۫Ṳ۰۪۫Ṿ ۰۪۫Ẉ۰۪۫Ẍ ۰۪۫Ỵ۰۪۫Ẑ

۰۪۫Ḁ•.¸ ۰۪۫Ḇ•.¸ ۰۪۫Ḉ•.¸ ۰۪۫Ḋ•.¸ ۰۪۫Ḝ•.¸ ۰۪۫Ḟ•.¸ ۰۪۫Ḡ•.¸ ۰۪۫Ḧ•.¸ ۰۪۫Ḯ•.¸ ۰۪۫Ĵ•.¸ ۰۪۫Ḳ•.¸ ۰۪۫Ḻ•.¸ ۰۪۫Ṃ•.¸ ۰۪۫Ṉ•.¸ ۰۪۫Ṏ•.¸ ۰۪۫Ṗ•.¸ ۰۪۫Q•.¸ ۰۪۫Ṝ•.¸ ۰۪۫Ṩ•.¸ ۰۪۫Ṭ•.¸ ۰۪۫Ṳ•.¸ ۰۪۫Ṿ•.¸ ۰۪۫Ẉ•.¸ ۰۪۫Ẍ•.¸ ۰۪۫Ỵ•.¸ ۰۪۫Ẑ•.¸

Ặ, ̶̶̶๋๋๋๋฿, ̶̶̶๋๋๋๋Č, ̶̶̶๋๋๋๋Ď, ̶̶̶๋๋๋๋Ë, ̶̶̶๋๋๋๋₣, ̶̶̶๋๋๋๋Ĝ, ̶̶̶๋๋๋๋Ĥ, ̶̶̶๋๋๋๋Ī, ̶̶̶๋๋๋๋Ĵ, ̶̶̶๋๋๋๋Ķ, ̶̶̶๋๋๋๋Ŀ, ̶̶̶๋๋๋๋Ḿ, ̶̶̶๋๋๋๋Ň, O, ̶̶̶๋๋๋๋Ṕ, ̶̶̶๋๋๋๋Ǭ, ̶̶̶๋๋๋๋Ř, ̶̶̶๋๋๋๋Ś, ̶̶̶๋๋๋๋Ŧ, ̶̶̶๋๋๋๋Ự, ̶̶̶๋๋๋๋Ṿ, ̶̶̶๋๋๋๋Ẅ, ̶̶̶๋๋๋๋Ẍ, ̶̶̶๋๋๋๋Ÿ, ̶̶̶๋๋๋๋Ž.

̶̶̶๋๋๋๋Ặ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋฿,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Č,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ď,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ë,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋₣,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ĝ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ĥ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ī,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ĵ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ķ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ŀ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ḿ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ň,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋O,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ṕ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ǭ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ř,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ś,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ŧ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ự,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ṿ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ẅ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ẍ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ÿ,̶̶̶๋๋๋๋ ̶̶̶๋๋๋๋Ž.̶̶̶๋๋๋๋

Ḁ, Ḅ, Ḉ, Ḍ, Ḝ, Ḟ, Ḡ, Ḧ, Ḭ, Ĵ, Ḳ, Ḹ, Ṃ, Ṇ, Ṏ, Ṗ, Ǭ, Ṝ, Ṩ, Ṭ, Ṳ, Ṿ, Ẉ, Ẍ, Ỵ, Ž.

α, в, ¢, ∂, є, ƒ, g, н, ι, נ, к, ℓ, м, η, σ, ρ, q, я, ѕ, т, υ, ν, ω, χ, у, z.

Á, ß, Č, Ď, Ĕ, Ŧ, Ğ, Ĥ, Ĩ, Ĵ, Ķ, Ĺ, М, Ń, Ő, Р, Q, Ŕ, Ś, Ť, Ú, V, Ŵ, Ж, Ŷ, Ź.

ค, ๒, ς, ๔, є, Ŧ, ﻮ, ђ, เ, ן, к, l, ๓, ภ, ๏, ק, ợ, г, ร, t, ย, ש, ฬ, ץ, א, z.

Λ, B, ᄃ, D, Σ, F, G, Ή, I, J, Κ, ᄂ, M, П, Ө, P, Q, Я, Ƨ, Ƭ, Ц, V, Щ, X, Υ, Z.

ム, 乃, c, d, 乇, キ, g, ん, ノ, フ, ズ, レ, ᄊ, 刀, o, ア, q, 尺, 丂, イ, u, √, w, メ, リ, 乙.

ⓐ, ⓑ, ©, ⓓ, ⓔ, ⓕ, ⓖ, ⓗ, ⓘ, ⓙ, ⓚ, ⓛ, ⓜ, ⓝ, ⓞ, ⓟ, ⓠ, ⓡ, ⓢ, ⓣ, ⓤ, ⓥ, ⓦ, ⓧ, ⓨ, ⓩ๏

Que La Disfruten !!!
http://i.imgur.com/tSwVh.jpg